ขออภัย เนื่องจากฝ่ายวิทยุและดาวเทียม กลุ่มงานเทคโนโลยีการสือสารอยู่ระหว่างการปรับปรุงอุปกรณ์ จึงไม่สามารถรับชมสัญญาณได้
 
 ติดต่อ : ฝ่ายวิทยุและดาวเทียม ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร หมายเลข 51460